Toyota
Fujitsu Ten CD player

Toyota
Fujitsu Ten CD/Tape Player

Toyota Corolla
Fujitsu Ten Cd Player